Användarvillkor

 

 1. Allmänt

Brivo Systems LLC och dess dotterbolag (”Brivo”) välkomnar dig till Brivo-webbplatserna som länkar till dessa användarvillkor ( ”Brivo-webbplatser” och kollektivt ”Brivo-webbplatserna”). I dessa användarvillkor avser termen ”Brivo-webbplatser” var och en av dessa webbplatser och de tjänster som erbjuds på dessa Brivo-webbplatser.  Brivo-webbplatser kan innehålla webbplatser som kräver att du registrerar dig och skapar ett konto (i förekommande fall ett ”Brivo-konto”) för att få tillgång till sådana webbplatser, inklusive webbplatserna Brivo Universitet och Brivo Återförsäljarportal. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant eftersom de utgör ett bindande avtal mellan dig och Brivo.

 1. Användarens godkännande av användarvillkoren:

Dessa användarvillkor reglerar din åtkomst, dina besök och din användning av Brivo-webbplatser. Genom att besöka Brivo-webbplatser eller genom att registrera dig för ett Brivo-konto omfattas du av användarvillkoren. Om du inte godkänner alla användarvillkor ska du inte komma åt, besöka eller delta på Brivo-webbplatser. Det kan finnas vissa Brivo-webbplatser eller delar av dessa där åtkomst och/eller användning är föremål för behörighetskrav och/eller inkluderar specifika eller kompletterande användarvillkor, utöver de som anges här (”Kompletterande användarvillkor”). Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, de tillämpliga användarvillkoren som gäller för Brivos produkter och tjänster som säljs av Brivo och, om du är en auktoriserad Brivo-återförsäljare, villkoren i ditt återförsäljaravtal med Brivo. Om det finns en konflikt mellan dessa användarvillkor och eventuella kompletterande användarvillkor så ska de kompletterande användarvillkoren styra din användning av och åtkomst till den specifika Brivo-webbplatsen eller delar av den. Om du bryter mot några tillämpliga användarvillkor så upphör din behörighet att använda Brivo-webbplatsen automatiskt. Brivo förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avsluta Brivo- webbplatser eller delar av dessa och/eller dessa användarvillkor, när som helst efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Brivo kommer att publicera eventuella ändrade användarvillkor på Brivo-webbplatserna. Brivo kan även införa begränsningar av vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av Brivo-webbplatserna utan föregående meddelande eller ansvar. Du bör regelbundet kontrollera användarvillkoren för sådana ändringar. Brivo kan, men är inte skyldigt att, meddela dig om sådana ändringar. Din fortsatta användning av någon av Brivo-webbplatserna efter att Brivo har publicerat sådana ändringar i användarvillkoren (oavsett om Brivo separat har meddelat dig om sådana ändringar) kommer att innebära att du bekräftar dessa ändringar och samtycker till att vara bunden av de reviderade användarvillkoren. Brivo är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några yrkanden eller åtgärder som härrör från din åtkomst, användning, besök eller deltagande på Brivo-webbplatser eller för någon ändring, avstängning eller uppsägning av Brivo-webbplatser eller delar därav, eller avstängning eller uppsägning av din åtkomst till ditt Brivo-konto.

 1. Registrering och behörighet:

Du måste vara minst arton (18) år gammal för att ha ett Brivo-konto som gör dig berättigad till åtkomst till vissa av Brivo-webbplatserna. Om du vill ha ett Brivo-konto måste du lämna aktuell, korrekt och fullständig information om dig själv under kontoregistreringsprocessen. Genom att skaffa ett Brivo-konto samtycker du uttryckligen till att vara bunden av dessa användarvillkor som ingåtts av och mellan Brivo och dig. Du är själv ansvarig för att hålla ditt lösenord och ditt Brivo-konto konfidentiellt och tar på dig alla skyldigheter och allt ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Ingen under 13 år får använda Brivo-webbplatserna eller registrera sig för ett Brivo-konto. Föräldrarnas samtycke krävs för att en person mellan 13 och 18 år ska kunna registrera sig för ett Brivo-konto eller använda Brivo-webbplatserna.

Du måste upprätthålla och omedelbart uppdatera all kontoinformation som du lämnar till Brivo för att hålla sådan information aktuell, korrekt och fullständig. Brivo förbehåller sig rätten att vägra åtkomst till vissa Brivo-webbplatser eller delar av dessa för vem som helst, när som helst, utan föregående meddelande och av vilken anledning som helst. Om du har ett Brivo-konto godkänner du att Brivo, eller tredje part som agerar på Brivos vägnar, kan skicka viktig information och meddelanden om Brivo-webbplatserna till dig via e-post, textmeddelanden eller på annat sätt baserat på den information du har tillhandahållit Brivo. Dessa användarvillkor är ogiltiga där de enligt lag är förbjudna och rätten att få tillgång till Brivo-webbplatserna återkallas i sådana jurisdiktioner. Du samtycker till att omedelbart upphöra med all användning av och åtkomst till Brivo-webbplatserna om du blir bosatt i en sådan jurisdiktion.

 1. Uppförande:

Du får inte använda Brivo-webbplatserna på ett sätt som bryter mot några lagar, inkräktar på någons rättigheter, är stötande eller stör någon av Brivo-webbplatserna eller deras funktioner.  Om Brivo (efter eget gottfinnande) anser att du har agerat olämpligt så förbehåller sig Brivo rätten att ta bort dina bidrag, avsluta eller stänga av ditt Brivo-konto, avsluta eller stänga av din användning av Brivo-webbplatserna och vidta lämpliga rättsliga åtgärder. Du är ansvarig för alla dina aktiviteter när du deltar på Brivo-webbplatserna, inklusive allt du bidrar med. Du är även ansvarig för alla åtgärder som du kan komma att vidta baserat på information eller råd som du får via Brivo-webbplatserna (inklusive Brivo Universitet). Som med alla kommunikationstjänster ska du använda ditt eget goda omdöme när du utvärderar eller agerar utifrån information som tillhandahålls via Brivo-webbplatserna.

 1. Bidrag:

Det kan finnas möjligheter för dig som Brivo-kontoinnehavare att aktivt delta genom att skapa, tillhandahålla, dela och ladda upp information till Brivo-webbplatserna, såsom kommentarer, idéer eller förslag på nya eller förbättrade programvaruprodukter, tjänster, tekniker, funktioner, produktnamn, data, artiklar, dokument, diskussionsforumtrådar, bloggposter, datorkod eller andra uppgifter, material eller information (individuellt och kollektivt ”Bidrag”).

 1. Äganderätt, rättigheter och skyldigheter avseende bidrag:

Brivo gör inte anspråk på äganderätt till några bidrag som du eller andra användare lägger upp, laddar upp, skickar in eller på annat sätt tillhandahåller till Brivo-webbplatserna. Genom att tillhandahålla bidrag ger du dock Brivo och dess anställda, representanter, användare, licenstagare och uppdragsgivare enligt alla immateriella, industriella och äganderättsliga rättigheter en evig, världsomfattande, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig licens att använda, reproducera, tillverka, låta tillverka, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, visa upp, publicera, utföra, skapa derivat av och annars fullt ut utnyttja sådana bidrag för alla och samtliga ändamål. Du intygar och garanterar att du antingen äger eller har alla nödvändiga immateriella rättigheter till bidragen och att dina bidrag inte kränker någon annans immateriella, industriella eller andra äganderättigheter. Genom att ladda upp bidrag till Brivo-webbplatserna intygar och garanterar du att du inte laddar upp virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig, olaglig eller otillåten kod som är avsedd att störa, förstöra eller begränsa funktionen hos någon programvara eller hårdvara. Du bekräftar och samtycker till att alla bidrag tillhandahålls på en icke-konfidentiell basis, oavsett eventuell benämning eller anteckning om konfidentialitet. Alla bidrag omfattas av dessa användarvillkor och Brivo förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ta bort bidrag som bryter mot dessa villkor. Brivo har dock ingen skyldighet att övervaka eller ta bort bidrag, och Brivo åtar sig inget ansvar för bidrag som delas mellan användare.

 1. Innehåll, produkter, tjänster och webbplatser från tredje part:

Brivo-webbplatserna kan innehålla länkar till webbplatser och tillgång till innehåll (inklusive åsikter, råd, uttalanden och annonser), produkter och tjänster från tredje part (kollektivt ”Innehåll från tredje part”). Dessa länkar är tillgängliga via Brivo-webbplatserna endast som en bekvämlighet, i informationssyfte, och införandet av sådana länkar utgör inte eller innebär inte något stöd eller rekommendation. Du samtycker till att Brivo inte ansvarar för tillgängligheten av sådant innehåll från tredje part. Innan du använder andra webbplatser bör du läsa deras integritetspolicy och andra policyer. Du förstår att du ensam bär alla risker som är förknippade med åtkomst till och användning av sådant innehåll från tredje part. Om du väljer att köpa produkter eller tjänster från en tredje part så har du en direkt relation med den tredje parten. Du samtycker till att Brivo inte är ansvarigt för: (a) kvaliteten på produkter eller tjänster från tredje part; eller (b) uppfyllandet av något av villkoren i ditt avtal med någon tredjepartssäljare, inklusive leverans av produkter eller tjänster och garantiåtaganden relaterade till köpta produkter eller tjänster. Du samtycker till att Brivo inte ansvarar för någon förlust eller skada av något slag som du kan ådra dig genom att handla med någon tredje part.

 1. Ansvarsfriskrivning:

BRIVO HAR INGEN SÄRSKILD RELATION MED ELLER FÖRVALTARSKYLDIGHET GENTEMOT DIG. BRIVO-WEBBPLATSERNA OCH ALLT INNEHÅLL PÅ BRIVO-WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. BRIVO OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. BRIVO OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT BRIVO-WEBBPLATSERNA ELLER INNEHÅLLET PÅ BRIVO-WEBBPLATSERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT WEBBPLATSERNA KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA UTAN AVBROTT, VID RÄTT TIDPUNKT, SÄKRA ELLER FELFRIA, ATT DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV BRIVO-WEBBPLATSERNA ELLER NÅGOT AV INNEHÅLLET PÅ BRIVO-WEBBPLATSERNA ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA ELLER TILLFÖRLITLIGA ELLER ATT KVALITETEN PÅ NÅGOT INNEHÅLL SOM DU ERHÅLLER VIA BRIVO-WEBBPLATSERNA MOTSVARAR DINA FÖRVÄNTNINGAR. ALLT INNEHÅLL PÅ BRIVO-WEBBPLATSERNA SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV BRIVO-WEBBPLATSERNA SKER PÅ EGEN RISK OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE. BRIVO OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER BÄR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING ELLER ANVÄNDNING AV BIDRAG OCH ANDRA TJÄNSTER.

 1. Begränsning av ansvar:

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BRIVO ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER, PARTNERS ELLER DOTTERBOLAG ANSVARA FÖR NÅGRA SKADOR SOM ÅSAMKATS DIG ELLER NÅGON TREDJE PART (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) TILL FÖLJD AV (A) DIN ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BRIVO-WEBBPLATSERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL PÅ BRIVO-WEBBPLATSERNA, (B) DITT BEROENDE AV NÅGOT AV INNEHÅLLET PÅ BRIVO-WEBBPLATSERNA, (C) BRIVOS UPPSÄGNING ELLER AVSTÄNGNING AV DIN ÅTKOMST TILL HELA ELLER NÅGON DEL AV EN BRIVO-WEBBPLATS, (D) FÖR DATAFÖRLUST ELLER KOSTNAD FÖR INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, ELLER (E) FÖR ALLA OMSTÄNDIGHETER UTANFÖR BRIVOS KONTROLL, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, OCH OAVSETT OM BRIVO INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER INTE. BRIVOS MAXIMALA ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED BRIVO-WEBBPLATSERNA, INNEHÅLL PÅ BRIVO-WEBBPLATSERNA ELLER DIN ANVÄNDNING AV BIDRAG, OAVSETT ORSAK TILL ÅTGÄRDEN (KONTRAKT, SKADESTÅND, BROTT MOT GARANTI ELLER ANNAT), KOMMER INTE ATT ÖVERSTIGA HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR (100 USD). I VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA ANSVAR. DET ÄR DÄRFÖR MÖJLIGT ATT VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG. I DEN UTSTRÄCKNING SOM BRIVO INTE, ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FÅR FRÅNSÄGA SIG NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER BEGRÄNSA SITT ANSVAR KOMMER OMFATTNINGEN OCH VARAKTIGHETEN AV SÅDAN GARANTI OCH OMFATTNINGEN AV BRIVOS ANSVAR ATT VARA DEN MINSTA MÖJLIGA SOM TILLÅTS ENLIGT SÅDAN TILLÄMPLIG LAG.

 1. Skadeersättning:

Om Brivo och dess dotterbolag och någon av deras respektive ägare, direktörer, chefer, tjänstemän, representanter och anställda (kollektivt ”Brivo-parter”) skulle ådra sig något ansvar gentemot en tredje part till följd av eller på något sätt relaterat till (a) din överträdelse av dessa användarvillkor (eller kompletterande användarvillkor), (b) din användning av någon Brivo-webbplats, eller (c) dina bidrag eller något du laddar upp eller gör tillgängligt via någon Brivo-webbplats, samtycker du till att ersätta och hålla sådana Brivo-parter fria och skadeslösa från sådant ansvar och från alla förluster, anspråk, kostnader, krav, skulder och orsaker till åtgärder i samband med detta, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter.

 1. Integritets- och säkerhetspolicy:

För en beskrivning av Brivos integritetspraxis i förhållande till dess allmänna affärspraxis och användningen av Brivo-webbplatserna, se Brivos integritets- och säkerhetspolicy.

 1. Tillämplig lag; jurisdiktion:

Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Maryland, USA (exklusive FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor), utan hänsyn till lagvalsreglerna i dessa som kan leda till tillämpning av lagarna i någon annan jurisdiktion än delstaten Maryland, USA. Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller på något sätt är relaterade till dessa användarvillkor eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet av dessa, kommer uteslutande att prövas av delstatliga eller federala domstolar i delstaten Maryland, och du godkänner härmed oåterkalleligen att sådana domstolar har exklusiv behörighet för sådana tvister, kontroverser eller anspråk och avstår från eventuella invändningar mot detta.

 1. Upphovsrättspolicy/Digital Millennium Copyright Act:

Du får inte publicera, ändra, distribuera eller på något sätt reproducera upphovsrättsskyddat material eller annat material som omfattas av äganderätt utan att i förväg ha erhållit skriftligt medgivande från den som äger upphovsrätten till sådant material. Brivo kan avsluta ett konto, neka åtkomst till en webbplats eller tjänst eller stänga av en användare som påstås ha gjort intrång i någon annans upphovsrätt eller äganderätt. Utan begränsning av det föregående, om du anser att din upphovsrätt eller andra rättigheter har kränkts, vänligen skicka ett skriftligt meddelande med följande information till vår utsedda representant: En elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annat intresse; en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annat verk som du hävdar har utsatts för intrång; en beskrivning av var det material som du hävdar utgör intrång finns på våra webbplatser, nätverk eller andra lagringsplatser; din adress, telefonnummer och e-postadress; ett skriftligt utlåtande från dig om att du i god tro anser att den berörda användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag; ett utlåtande från dig, på heder och samvete, om att ovanstående information i ditt meddelande är sanningsenlig och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Vår utsedda representant för anmälan av upphovsrättsintrång kan nås på följande sätt:

Brivo Systems LLC

770 Old Georgetown Road

Suite 300

Bethesda, Maryland 20814

USA

legal@brivo.com

Attn: Chief Operating Officer, DMCA Complaint.

 

Om det omtvistade materialet publicerades av en tredje part som kan identifieras genom rimliga ansträngningar så kommer Brivo att underrätta den tredje parten om anklagelsen. Om den tredje parten svarar med en giltig motanmälan kommer Brivo att förse dig med en kopia så att du kan vidta andra åtgärder som du anser lämpliga.

Upphovsrätt © 2020 Brivo Systems LLC. Alla rättigheter förbehållna. Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 1 juli 2020.