Brivos integritets- och säkerhetspolicy

Datum för ikraftträdande: 19 oktober 2021

 På Brivo® är integritet och säkerhet centrala delar av vår verksamhet. Därför är vi alltid måna om och respekterar integriteten och sekretessen för de personer som besöker Brivos webbplatser (”Besökare”). Brivo Systems LLC och dess dotterbolag benämns häri kollektivt som ”Brivo”.

 Denna integritets- och säkerhetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver Brivos integritetspraxis i förhållande till allmänna affärsmetoder och användningen av företagets webbplatser (”Webbplatsen”). Genom att besöka webbplatsen och/eller förse oss med dina personuppgifter samtycker du till insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. För all personlig information som vi erhåller från kunder genom deras användning av våra Brivo-system och tjänster, se vår separata integritetspolicy för Brivo-tjänster via följande länk https://brivo.com/services-privacy/.

 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatsers integritetspolicyer styr informationspraxis och innehåll på respektive webbplats. Brivo uppmanar dig att granska andra webbplatsers integritetspolicyer för att bättre förstå deras informationspraxis.

  Denna integritetspolicy gäller för följande: 

 •       Personuppgifter som vi samlar in via webbplatsen.
 •       Personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med att vi interagerar med dig, till exempel när du samarbetar med oss som kund, potentiell kund, leverantör, tjänsteleverantör, potentiell partner, partner, sökande, konsult, entreprenör eller annan tredje part i samband med driften av vår verksamhet i allmänhet. Detta inkluderar försäljning, marknadsföring, affärskontakt och/eller registreringsaktiviteter som utförs av Brivo.

Detta betraktas kollektivt som ”besöksdata”.

 Om du inte samtycker till de villkor som anges i denna integritetspolicy ska du inte besöka, surfa på eller använda någon webbplats eller tillhandahålla några besöksdata till Brivo via någon webbplats.

 Insamling och användning av besöksdata

 Information som du frivilligt lämnar till oss

 Brivo samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna svara på dina förfrågningar om våra produkter och tjänster. När du använder vår webbplats, fyller i formulär, bokar en demo, svarar på en undersökning, fyller i en partneransökan, ansöker om anställning hos oss, kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med vår verksamhet så samlar vi vanligtvis in personuppgifter som ditt namn, e-postadress, postadress, företagsnamn, telefonnummer och annan information som du väljer att frivilligt tillhandahålla för att vi ska kunna svara på dina frågor.

 Du kan välja att inte tillhandahålla personlig information genom att (i) inte ange den på webbplatsen eller på annat sätt inte tillhandahålla den om du ombeds (ii) välja bort viss analysteknik, enligt beskrivningen nedan, och (iii) konfigurera din webbläsare för att avvisa cookies

 Information som vi samlar in automatiskt:

 Vi samlar in information om din användning av webbplatsen med hjälp av allmänt använda tekniker för informationsinsamling, såsom cookies och webbfyrar (”Information om navigering på webbplatsen”). Vi använder även vissa tredjepartsverktyg för webbanalys för att samla in och förse oss med ”Information om navigering på webbplatsen”. Information om navigering på webbplatsen omfattar standardinformation från din webbläsare (t.ex. webbläsartyp och webbläsarspråk), din IP-adress (internetprotokoll) och de handlingar du utför på vår webbplats, t.ex. visade sidor, klickade länkar, musrörelser, skrollning, information om besökta sidor och innehåll som nås på webbplatsen. Vi kan även samla in information om din enhet, t.ex. enhetstyp (dator, surfplatta, telefon), skärmupplösning, språk och liknande metadata. Om du befinner dig i Europa så lagras eller delas din IP-adress, tangenttryckningar och andra personuppgifter som automatiskt samlas in på webbplatsen aldrig med någon tredje part.

 Den information vi samlar in från vår webbplats (t.ex. domännamn, antal träffar, besökta sidor och längden på användarsessionen) kan kombineras för att analysera hur våra webbplatser används och hur de kan förbättras. I vissa fall använder vi cookies för att samla in information i syfte att underlätta framtida besök på vår webbplats, för att känna igen dig som en tidigare besökare eller för att spåra din aktivitet på vår webbplats.

 Du behöver inte ha aktiverat funktionen för att acceptera cookies i din webbläsare för att besöka vår webbplats. Du kan välja att avvisa cookies genom att konfigurera din webbläsare 1) att avvisa dem automatiskt eller 2) att ge dig valet att avvisa eller acceptera placeringen av cookies från webbplatsen.

 Om du vill få en kopia av, göra en korrigering av eller begära radering av de uppgifter som samlats in av Brivo eller våra tredje parter, vänligen kontakta Brivo på privacy@brivo.com eller ring oss på + 1 301 664 5242. Om du befinner dig i Europa så kan du även nå oss på +31 20 8880980.

 Annonser på nätet

 Vi publicerar inte nätannonser från tredje part på vår webbplats, men vi kan använda annonsföretag från tredje part för att visa annonser för våra tjänster när du besöker och använder andra webbplatser, baserat på information om din åtkomst och användning av vår webbplats, samt information som erhållits från tredje part. För att göra detta kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare under ditt besök på webbplatsen.

 Hur vi använder din information

 Vi använder endast dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.  Vi kan kombinera information som vi samlar in med information från externa källor. Vi kan använda din information för att: 

 •       Marknadsföra användningen av våra tjänster för dig och andra eller skicka marknadsföringsmaterial till dig
 •       Distribuera prenumererade nyheter och informationsmeddelanden till registrerade e-postadresser (inklusive en länk för att avsluta prenumerationen)
 •       Samla in dina synpunkter om vår webbplats
 •       Statistiskt analysera användarbeteende och aktivitet och för att förbättra webbplatsen eller tjänsterna 
 •       Kommunicera med dig och tillhandahålla kundsupport
 •       Erhålla ditt samtycke för en viss användning
 •       Utvärdera ansökningar om anställning hos Brivo

 Vem vi delar din information med

 Brivo kan komma att dela eller överlåta information som du lämnar till oss eller som vi samlar in på webbplatsen.

 Affärsrelaterade överlåtelser. Brivo kan dela din information med andra företag som vi förvärvar, förvärvas av eller som vi går samman med eller samarbetar med.

 Tjänsteleverantörer. Vi kan överföra information till tredje parter som vi har avtal med för att stödja vår verksamhet, inklusive underhåll och hantering av vår slutanvändarinformation.

 Efterlevnad av lagar. Brivo kan besluta att vi behöver dela din information med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter för att följa lagen eller den rättsliga processen.

 Skydda våra rättigheter. Brivo kan dela din information för att skydda våra rättigheter och egendom. Vi kan till exempel dela information om vi tror att det kommer att förhindra missbruk eller obehörig användning av webbplatsen, skydda våra användares eller allmänhetens personliga säkerhet eller egendom, eller i händelse av konkursförfaranden.

 Dataförvaring och säkerhetsåtgärder

 Brivo lagrar all besöksdata i det kontinentala USA. Brivo upprätthåller ett omfattande, skriftligt program för informationssäkerhet som innehåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i enlighet med branschstandarder som utformats för att förhindra obehörig åtkomst till besöksdata. Eftersom inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga kan vi dock inte garantera säkerheten för den information som du skickar till oss.

 Ansvar för vidarebefordran av personuppgifter

 Om inte annat anges häri kan Brivo dela personuppgifter med tredje part i samband med driften av vår verksamhet och i enlighet med det syfte för vilket personuppgifterna samlades in. Med undantag för vad som tillåts eller krävs enligt tillämplig lag har Brivo skriftliga avtal med dessa tredje parter och kräver att de tillhandahåller minst samma nivå av integritetsskydd och säkerhet som krävs enligt Privacy Shield-principerna. Om Brivo anlitar en tredje part för att behandla personuppgifter för Brivos räkning och denna tredje part gör detta på ett sätt som inte är förenligt med Privacy Shield-principerna så ska Brivo vara ansvarigt för detta i den utsträckning som anges i dessa principer, såvida inte Brivo bevisar att det inte är ansvarigt för den händelse som ger upphov till skadan.

 Lagring av uppgifter

 Brivo lagrar besöksdata i enlighet med vår policy och praxis för datalagring.  Hur länge vi sparar din information beror på ett antal faktorer, inklusive typen av information. I regel behåller vi personuppgifter så länge som vi har ett pågående affärsmässigt behov av att behålla dem. Efter denna period kommer vi att radera uppgifterna.

 Dataincidenter

 Om Brivo får kännedom om olämplig åtkomst, obehörig användning eller utlämnande av besöksdata (”Dataintrång”) så kommer Brivo att analysera fakta om dataintrånget i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar, policyer och avtalsenliga skyldigheter för att fastställa en lämplig rapporteringsprocess.  Brivo kommer att rapportera i god tid efter att ha fått kännedom om ett dataintrång och kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att minimera skada och minska ytterligare risker för besöksdata.

 Privacy Shield-åtagande

 Brivo följer Privacy Shield-ramverket för EU–USA och Privacy Shield-ramverket för Schweiz–USA som fastställts av USA:s handelsdepartement avseende insamling, användning och bevarande av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen och Schweiz till USA.  Brivo har till handelsdepartementet intygat att man följer Privacy Shield-principerna.  Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna så ska Privacy Shield-principerna gälla.  För mer information om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifiering, besök https://www.privacyshield.gov/

 Tillsyn av USA:s federala handelskommission (FTC)

 Brivos åtaganden enligt Privacy Shield omfattas av de undersöknings- och tillsynsbefogenheter som USA:s federala handelskommission har.

 Tvistlösning

 I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar sig Brivo att lösa klagomål om vår insamling eller användning av din personliga information. Personer inom EU som har frågor eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta Brivo på: privacy@brivo.com eller genom att ringa oss på +31 20 8880980 (Nederländerna) eller + 1 301 664 5242 (USA).

 Brivo har vidare åtagit sig att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till JAMS, ett alternativt tvistlösningsorgan som är verksamt i USA och runt om i världen. Om du inte får någon bekräftelse på ditt klagomål från oss i tid, eller om vi inte har behandlat ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta eller besök https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield för mer information eller för att lämna in ett klagomål. JAMS tjänster tillhandahålls utan kostnad för dig. Om varken Brivo eller vårt tvistlösningsorgan löser ditt klagomål kan du ha möjlighet att inleda ett bindande skiljeförfarande genom Privacy Shield-panelen.

 Enskilda personer har möjlighet att under vissa förutsättningar åberopa bindande skiljeförfarande för klagomål avseende efterlevnaden av Privacy Shield som inte har lösts genom någon av de andra Privacy Shield-mekanismerna. Ytterligare information finns på Privacy Shields webbplats 

https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

 Användare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 Rättslig grund för behandling.  Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) så samlar vi endast in och behandlar information om dig när vi har en rättslig grund för att göra det enligt tillämpliga EU-lagar.  Den rättsliga grunden beror på hur du använder webbplatsen:

 •       Vi behöver samla in och använda informationen för att tillhandahålla våra tjänster till dig;
 •       Det uppfyller ett berättigat intresse (som inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen), t.ex. för forskning och utveckling, för att marknadsföra och främja tjänsterna och för att skydda våra juridiska rättigheter och intressen, eller
 •       Du ger oss ditt samtycke till att göra det för ett specifikt ändamål.

 Om du har samtyckt till att vi använder information om dig för ett specifikt ändamål så har du rätt att när som helst ändra dig, men detta kommer inte att påverka någon behandling som redan har ägt rum.  Om vi använder dina uppgifter för att vi eller en tredje part (t.ex. din arbetsgivare) har ett berättigat intresse av att göra det så har du rätt att invända mot den användningen, även om det i vissa fall kan innebära att du inte längre kan använda tjänsterna.

 Hur du får tillgång till eller kontroll över din information – det allmänna dataskyddsdirektivet (”GDPR”) ger personer som är bosatta i EES vissa rättigheter med avseende på deras information. Dessa inkluderar rätten att begära en kopia av din information, att invända mot vår användning av din information (inklusive för marknadsföringsändamål), att begära radering eller begränsning av din information, eller att begära din information i ett strukturerat, elektroniskt format.  Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på den adress som anges i kontaktavsnittet nedan.

 Enligt GDPR får vi i vissa fall begränsa eller neka din begäran. Till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja information om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi har övertygande legitima intressen av att behålla, inklusive vad som krävs enligt lag. Om du har frågor om dina rättigheter så kan du ha rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet i det land där du bor, där du arbetar eller där du anser att dina rättigheter har kränkts.

 Andra internationella användare

 Webbplatsen är baserad i USA. Om du är en konsument som besöker webbplatsen från Asien, eller någon annan region med lagar eller bestämmelser om insamling, användning och utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från USA:s lagar, innebär din fortsatta användning av webbplatsen, som regleras av USA:s lagar och dessa villkor, att du samtycker till överföring av dina uppgifter till USA.

 Integritet för barn

 Eftersom det är särskilt viktigt att skydda integriteten för små barn samlar vi inte medvetet in eller behåller information från eller om personer under 13 år. Ingen del av vår webbplats är utformad för att locka personer under 13 år. Om du är under 13 år ska du aldrig använda eller komma åt webbplatsen på något sätt.  Om vi får reda på att personuppgifter om personer under 13 år har samlats in på webbplatsen utan verifierat samtycke från föräldrarna så kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att radera dessa uppgifter.

 Kontaktinformation

 Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du behöver begära åtkomst till eller uppdatering, ändring eller radering av personuppgifter som vi kontrollerar så kan du göra det genom att kontakta

 Brivos integritetsansvarige

 Brivo Systems LLC

7700 Old Georgetown Road, Suite 300

Bethesda MD, 20814 USA

privacy@brivo.com

+1 301-664-5277 (USA)

+31 20 8880980 (Nederländerna)

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN (ENDAST FÖR PERSONER BOSATTA I KALIFORNIEN)

Om du är bosatt i Kalifornien så kan kalifornisk lag ge dig ytterligare rättigheter när det gäller vår användning av dina personuppgifter. Om du vill veta mer om dina integritetsrättigheter i Kalifornien, besök vår CCPA-sida.

Ändringar av denna integritets- och säkerhetspolicy

Brivo förbehåller sig rätten att emellanåt ändra denna integritetspolicy, men kommer att meddela dig om ändringar har gjorts genom att i denna integritetspolicy ange det datum då den senast uppdaterades. Om vi gör en väsentlig uppdatering kan vi meddela dig innan uppdateringen träder i kraft, t.ex. genom att publicera ett tydligt meddelande på vår webbplats eller genom att kontakta dig via den e-postadress du angett.  Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om vår insamling, behandling och delning av besöksdata.